Contract verzekeraars

Als uw klachtenpatroon binnen het classificatiesysteem van de DSM-IV / DSM-V valt, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding via de zorgverzekeraar.

Psychologiepraktijk Van Hout heeft voor 2018 met de volgende verzekeraars een declaratiecontract voor Generalistische Basis GGZ afgesloten:

  • Coöperatie VGZ (waaronder de merken Univé, IZZ, VGZ, IZA)
  • Menzis (waaronder de merken Anderzorg, Azivo)
  • Achmea (ondermeer de merken ZilverenKruis, Interpolis,OZF,FBTO, Avéro, Agis)
  • De Friesland
  • Multizorg (waaronder de merken Amersfoortse, Zorg en Zekerheid, ONVZ, Ditzo, Salland)
  • CZ, Delta Lloyd, Ohra
  • DSW (waaronder de merken OMW-DSW, OMW-Stad Holland, Twente ZV)

Voor deze verzekeraars geldt dat de psycholoog de declaratie van de behandelingskosten na afloop van de behandeling elektronisch declareert en rechtstreeks door verzekeraar uitbetaald krijgt.

VGZ, Achmea en Menzis hebben per gecontracteerde psycholoog een omzetplafond per kalenderjaar vastgesteld.

Indien Psychologiepraktijk Van Hout met uw verzekeraar geen contract heeft, dan dient u de factuur eerst zelf te betalen. Daarna kunt u dezelfde factuur vergoed krijgen door deze in te dienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een percentage van de Productkosten onder de GB GGZ vergoed.

Produkten en declaraties

Een behandeling wordt sinds 2014 een zorgprodukt genoemd. In de intake, die omvat doorgaans twee consulten wordt in consult 2, een ( voorlopige) diagnose gesteld en een indicatie gegeven voor de duur van de behandeling, m.a.w. het zorgprodukt. Er zijn er 3: bij enkelvoudige klachten volgt een zorgprodukt Kort, bij meerdere klachten volgt een zorgprodukt Middel en bij complexe problematiek wordt het zorgprodukt Intensief.

Een behandeling, inclusief de intake ( twee consulten) bestaat doorgaans uit een maximum aantal consulten. De kosten van een zorgprodukt worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dat betekent dat u geen factuur ontvangt van uw behandelaar. Belangrijk om te weten is dat de declaratie pas plaatsvindt nadat de behandeling is afgesloten. De kosten variëren per zorgverzekeraar – de bedragen die genoemd worden kunnen een kleine afwijking laten zien.

De zorgkosten

  • Produkt Kort : max. 4, soms 5 consulten : ong. 438 Euro
  • Produkt Middel: max. 7, soms 8 consulten : ong. 830 Euro
  • Produkt Intensief: max. 9 /10 consulten: ong. 1150 Euro

Vindt er na de intake geen behandeling plaats dan wordt er een OZB- prestatie gedeclareerd, is ongeveer 170 Euro.

Bij onduidelijkheden is het advies uw zorgverzekeraar te raadplegen en uw polis nakijken.