Informatie voor verwijzers (HA / POH)

Geachte collega,
Er verandert veel maar zeker niet de vertrouwde, deskundige behandeling in mijn praktijk. Hieronder vindt u meer informatie over de veranderingen per 1 januari 2014 over de samenwerking tussen u, de huisarts (HA + POH) en de psycholoog in de GB GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog) binnen de nieuwe structuur. Doel van het beleid is: substitutie van de tweedelijn naar de eertelijn, meer toegankelijk, zorgzwaarte produkt en een budgetplafond.

 

Zorgaanbod verdeeld over drie echelons

Per 1 januari 2014 wordt de GGZ aangeboden in drie echelons:

 1. Huisartsenzorg en praktijkondersteuning ( HA + POH)
 2. Generalistische Basis GGZ ( GB GGZ)
 3. Gespecialiseerde GGZ ( GGGZ)

Zorguitvoering verdeeld over vier zorgprestaties

Er komt een stelsel met vier zorgprestaties, produkten genaamd :

 1. Kort,
 2. Middel,
 3. Intensief en
 4. Chronisch.

Iedere zorgprestatie telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, e-health) dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt binnen een van deze vier produkten behandeld.

Zorgvraag bepalende factoren

Factoren die de zorgvraag bepalen zijn op basis van vijf criteria:

 1. klacht of stoornis,
 2. hoe ernstig is de problematiek,
 3. wat is het risico,
 4. hoe is de complexiteit van de problematiek en
 5. hoe is het beloop van de klachten.

In het bijbehorende nieuwe vergoedingensysteem (het DBC-systeem) - in de GB GGZ vervalt de declaratie per consult.

Huisarts heeft sleutelpositie

U hebt als huisarts een cruciale positie in deze nieuwe structuur: u maakt de eerste keus voor verwijzing naar een van de genoemde mogelijkheden:

 • HA + POH voor klachten, die buiten de DSM classificatie vallen;
 • GB GGZ bij psychische stoornis of vermoeden daarvan;
 • GGGZ bij complexe, langdurige en risicovolle stoornissen.

De psycholoog in de GB GGZ stelt de diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling wordt ingezet. Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt meestal binnen één van de drie eerstgenoemde produkten behandeld; cliënten met stabiele chronische problemen (produkt 4) kunnen ook binnen de basis GGZ worden behandeld.

Meestal behandel ik jong volwassenen ( 19 – 23 jaar), volwassenen (middelbaar) en senioren. Naast de vier zorgprodukten is er nog het Transitieprodukt, bedoeld voor overgangssituaties zoals voor 2013 naar 2014, en het zgn. OVP = Overig Produkt: voor zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt. Bijv. diagnostiek, overspannenheid, rouw en verlies.

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?

Download hier een voorbeeld-verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGZ

Toelichting op de voorbeeld-verwijsbrief

Naast de normale gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt welke DSM IV / DSM-V stoornis of vermoeden van een DSM IV-V stoornis geconstateerd is. Zie o.a. stemmings- en angstoornis, acute stressstoornis, ongedifferentieerde somatoforme stoornis, dissociatieve stoornis, persoonlijkheidsproblematiek uit de DSM B en C groep. Aanpassingsstoornissen,’n specifieke fobie, relatieproblemen, rouw, werkgerelateerde klachten vervallen uit de ZVW. Echter bij probleemverheldering van de klacht kan blijken dat een dergelijke klacht een aanleiding is maar niet de oorzaak. De diepe oorzaak ligt in de persoon zelf en dan is er sprake van een vermoeden van of van een persoonlijkheidstoornis. Mogelijk is sprake van een gemaskeerde angst waaronder problematiek schuilt van andere aard?

EMDR

Het toepassen van EMDR bij PTTS behoort tot de verzekerde zorg.

AGB-code

Vergeet u ook niet om uw AGB-code op de verwijsbrief te zetten.

Verschillende diagnoses

En als de behandelaar een andere diagnose stelt dan u? Bijvoorbeeld omdat er toch geen DSM IV-V stoornis wordt geconstateerd, of omdat er sprake blijkt te zijn van zwaardere problematiek die niet in de GB GGZ thuis hoort. Dan verwijs ik de cliënt terug naar u met motivatie. Om te voorkomen dat een cliënt dan meteen zijn eigen risico kwijt is ( de bekostiging gaat immers niet meer per consult maar per product) kan het Transitieprodukt door psycholoog worden gedeclareerd. Daarin wordt rekening gehouden met maximaal twee behandelingen (intake, diagnose).

Geen eigen bijdrage GB GGZ

Sinds 2014 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Is niet afhankelijk van de gemiddelde tijd van het product. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, maar het eigen risico – tot €385 (in 2016) per jaar – per persoon blijft van toepassing.