Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg. In het dossier worden gegevens opgenomen over uw gezondheid en de verslagen van de gesprekken. Maar ook administratieve gegevens zoals uw naam, geboortedatum. adres en telefoonnummer worden hierin vermeld. Ook ben ik verplicht om uw BSN-nummer te noteren.

Iedere ingeschreven cliënt heeft een eigen dossier. Het cliëntendossier bestaat uit twee delen:

  • Een papieren dossier
  • Een digitaal dossier (PCDatasystems)

HET PAPIEREN DOSSIER

Het papieren dossier bestaat uit:

  1. Voorblad (naam, adres en woonplaats, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, naam van de huisarts, de naam van uw zorgverzekering en het data-overzicht van de behandelingen). Met toestemming van betrokkene wordt tijdens het intakegesprek notitie gemaakt van het BSN-nr.
  2. De verwijsbrief van de huisarts
  3. Een exemplaar van de behandelovereenkomst
  4. Zo mogelijk het door de cliënt ingevulde anamneseformulier
  5. Formulieren die door de client zijn ingevuld
  6. Onderzoeksresultaten
  7. Eventuele schriftelijke communicatie van derden (huisarts, verwijzers etc.)

Dit dossier wordt in een afgesloten kast bewaard. Na uitschrijving worden deze gegevens digitaal opgeslagen en vervolgens door een gecertificeerd bedrijf vernietigd.

HET DIGITALE DOSSIER

Dit dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in PCDatasystems, een computerprogramma voor psychologen werkend in de generalistische basis GGZ. Dit digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar.

INZAGE

De cliënt heeft het recht om de gegevens die verzameld zijn in het kader van de intake en de behandeling in te zien. Bij voorkeur maakt u daarvoor een afspraak. Als de cliënt een vragenlijst heeft ingevuld, dan wordt de uitslag hiervan individueel met u besproken.

INFORMATIE AAN DERDEN

Uw huisarts wordt geïnformeerd over de afsluiting van de behandeling, mits u daarvoor toestemming gegeven heeft. De zorgverzekeraar krijgt wel inzage in de "prestatie" maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling. Hulpverleners die GBGGZ leveren, zijn verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC (diagnose behandel combinatie) Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en worden via beveiligde routes overgedragen. Als de cliënt er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan DIS worden doorgegeven, kan de cliënt een privacyverklaring invullen. Dit onderdeel is opgenomen in de Behandelovereenkomst.

Daarnaast moet informatie over het verloop van de behandeling (middels een vragenlijst) aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.

Uit beantwoording destijds door minister Schippers van SP-Kamervragen over ROM is gebleken dat er onvoldoende wettelijke grond is om ROM-data van patiënten aan te leveren aan SBG. Ik heb de aanlevering hiervan dan ook opgeschort.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening Gegevensbescherming, ook wel de privacywet genoemd. Deze wet verplicht iedereen die met persoonsgegevens werkt om duidelijk te maken waarom en waarvoor uw gegevens worden vastgelegd en hoe lang ze worden bewaard. Hoe ik deze zaken voor mijn praktijk geregeld hebt, kunt u lezen in het privacystatement.

Zie ook: Privacystatement Psychologiepraktijk Van Hout van Ricky van Hout