Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden 2019 Generalistische Basis GGZ, drs. Ricky van Hout

Gedurende de intakefase gemaakte behandelafspraken over inhoud en duur van de behandeling (behandelplan) gelden als behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en vormen in die zin een contract waaraan partijen zich verbinden.

De psychologische behandeling kan alleen dan tot enig resultaat leiden, indien cliënt/e op de afgesproken zittingen aanwezig is en actief aan de behandeling meewerkt door het uitproberen van aanbevelingen en uitvoeren van eventueel overeengekomen huiswerkafspraken en gedragsoefeningen.

Identificatieplicht

Cliënt/e toont aan de psycholoog een geldig identiteitsbewijs, en draagt zorg voor een verwijsbrief conform wettelijke eisen, (zie voorbeeldformulier) die voor het eerste gesprek bij psycholoog aanwezig is, zodat de psycholoog zijn verplichtingen jegens verzekeraar, waaronder controle op verzekeringsrecht, kan nakomen. Burgerservicenummer (BSN), verzekerdennummer, geboortedatum en bij de verzekeraar bekende adresgegevens van cliënt/e worden opgeslagen in het cliëntregistratiesysteem. Wijzigingen van adres, verzekeraar en dergelijke dient u meteen aan de psycholoog door te geven.

Annuleren van afspraken

Afzeggen van afspraken dient ten minste 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak te gebeuren.

Vergoeding zorgverzekeraars

Indien de psycholoog drs. Ricky van Hout een *)contract heeft met uw verzekeraar op grond van het Basispakket ZiektenkostenVerzekeringsWet dan is daarmee verplichte directe uitbetaling aan de psycholoog geregeld. Voorwaarde is dat het behandeling van een vastgestelde stoornis betreft en dat die middels zorgzwaarte bepaling tot declaratie van Product Kort, Middel of Intensief kan leiden. De overheid (NZA) heeft de volgende maxiumtarieven per Product vastgesteld voor 2019:

  • 180001 GB-GGZ Kort € 507,62
  • 180002 B-GGZ Middel € 864,92
  • 180003 GB-GGZ Intensief € 1.356,25
  • 18004 GB-GGZ Chronisch € 1.251,70
  • 180005 GB-GGZ Onvolledig behandeltraject € 207,19

Het tarief per verzekeraar verschilt aangezien een percentage van het maximumtarief is gecontracteerd. In het algemeen zal het achteraf gedeclareerde tarief hierdoor lager uitvallen. Er is geen eigen bijdrage per zitting verschuldigd, maar de zorg valt wel onder het Eigen Risico van € 385,- per kalenderjaar.

Behandeling van relatie- en werkproblemen, aanpassingstoornissen en enkelvoudige fobiëen is onverzekerde zorg. Hiervoor geldt het wettelijk max tarief Overig Product (OVP) van € 95,63. De tarieven zijn conform de tariefbeschikking van de NZa. Consulten worden contant afgerekend per sessie.

NB. Mocht inning van de behandelingskosten door de psycholoog bij uw verzekeraar niet mogelijk blijken (bijv. in geval van onverzekerd zijn, premie-achterstand, of een andere reden) dan bent u aan de psycholoog altijd het gehele bedrag van het behandeltraject verschuldigd.

Privacy

Informatie aan derden kan uitsluitend schriftelijk worden verstrekt na schriftelijke toestemming door de cliënt/e. Voor de mogelijkheid tot overleg met huisarts en/of verwijzer, alsmede rapportage aan dezen, wordt bij intake aan cliënt/e toestemming gevraagd; de cliënt/e mag deze toestemming weigeren.

Aansprakelijkheid

In kwesties betreffende beroepsaansprakelijkheid aanvaardt de psycholoog in geen geval meer aansprakelijkheid dan tot de hoogte van het door hem verzekerde maximumbedrag.

Betalingsvoorwaarden

NIP-betalingsvoorwaarden van toepassing op diensten van Psychologiepraktijk Van Hout zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtsbank te ....... op......... onder depotnummer....... . Drs. Ricky van Hout is als Gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) onder nummer 69057728025. Tevens gekwalificeerd Eerstelijns psycholoog (lid NIP, lid LVVP).

Gecontracteerde verzekeraars

*) Met de onderstaande verzekeraars is een contract afgesloten:

Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, Multizorg, CZ, De Friesland, DSW, Caresca
Deze zorgverzekeraars werken veelal ook onder andere merknamen, zo zijn Delta Lloyd en Ohra handelsnamen van CZ.